بازارمقاطع ترکیه
پروفیل-صنعتی

بازار مقاطع ترکیه در سکوت

تقاضای میلگرد صادراتی ترکیه همچنان پایین است و قیمت ها در ثبات نسبی به سر می برند. متوسط قیمت بازار 395 تا 400 دلار هر تن فوب است.

خریدارها تنها برای رفع نیاز فوری معامله می کنند و تقاضا به طور کلی ضعیف است. اخیرا نمایندگانی از ترکیه با امریکایی ها مذاکراتی در رابطه با تعرفه های 25 درصدی بر محصولات ترکیه داشته اند و ظاهرا شنیده شده ممکن است این تعرفه ها به سهمیه بندی واردات از ترکیه تبدیل شود البته هنوز نظری رسمی در این باره داده نشده است ولی ممکن است به زودی تصمیماتی در این زمینه اخذ شود. 

مفتول صادراتی ترکیه نیز در ثبات بوده 420 تا 430 دلار هر تن فوب شنیده شده است.