مزایای لوله گاز
بازار ورق

احتمال رشد تقاضای فولاد و تحرک بازار شرق آسیا

با پایان یافتن تعطیلات انتظار برای افزایش حجم خرید ایجاد شده است که البته این انتظار رامیتوان در بازار  سنگ آهن مشاهده کرد.

این درحالی است که تکانه های بزرگی از رشد قیمتها با افزایش تقاضای فولاد در چین یا شرق آسیامشاهده نمیشود. اما بارشد تقاضا تغییرفاز بازار چندان دوراز ذهن نیست ، اگرچه در روزهای آینده با رصد دقیق تر قیمت هادر بازار مواداولیه میتوان اظهار نظر دقیق تری داشت.

ثبات قیمت ورق گرم صادراتی چین به رغم رقابت ها

هفته گذشته عرضه‌کنندگان چینی قیمت‌های پیشنهادی صادراتی را ثابت نگه داشته‌اند درحالی‌که قیمت درخواستی خریداران در اغلب بازارهای خریدار اخیرا افت شدید داشته است. افزایش قیمت  مواد اولیه کارخانه‌ها را نسبت به کاهش قیمت‌ها محتاط‌تر کرد. قیمت پیشنهادی ورق گرم ۴۶۰ تا ۴۷۵ دلارهر تن فوب و مشابه هفته قبل شنیده شده است. در بازار داخلی نیز قیمت نسبتا ثابت و یک دلارنسبت به هفته قبل بالا رفته است.هفته گذشته عرضه‌کنندگان چینی قیمت‌های پیشنهادی صادراتی را ثابت نگه داشته‌اند درحالی‌که قیمت درخواستی خریداران در اغلب بازارهای خریدار اخیرا افت شدید داشته است. افزایش قیمت ها مواد اولیه کارخانه‌ها را نسبت به کاهش قیمت‌ها محتاط‌تر کرد. قیمت پیشنهادی ورق گرم ۴۶۰ تا ۴۷۵ دلار هر تن فوب و مشابه هفته قبل شنیده شده است. در بازار داخلی نیز قیمت نسبتا ثابت و یک  دلار نسبت به هفته قبل بالا رفته است.