دسامبر 18, 2019

نبشی چیست؟

  #نبشی و ناودانی چیست؟   به مقطع هایی ک هدر سازه های مختلف مورد استفاده قرارمیگیرد #نبشی گفته میشود. نبشی یکی از مهمترین پروفیل های […]