دسامبر 18, 2019

نبشی چیست؟

  #نبشی و ناودانی چیست؟   به مقطع هایی ک هدر سازه های مختلف مورد استفاده قرارمیگیرد #نبشی گفته میشود. نبشی یکی از مهمترین پروفیل های […]
دسامبر 21, 2019

شناسایی نبشی ها

  #شناسایی نبشی ها   نبشی ها براساس دو پارامتر زیر دسته بندی و شناسایی میشوند: 1_اندازه بال ها 2_ ضخامت مثلا اگر با ابعاد  ۴۰*۴۰*۴ […]